Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 18.09.2020
Imieniny Ireny, Józefa i Stanisława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

II sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

03-12-2018 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 7 grudnia 2018 r.  na godz. 1200  II  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Przyjęcie dokumentu pn.: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2017/2018”.
6.    Przyjęcie dokumentu pn.: „Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.”
7.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji skarg, wniosków i petycji.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat.
13.    Podjęcie zmieniającej uchwały nr XLI/287/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opole Lubelskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2019.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2019.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
19.    Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego i Wojewody Lubelskiego o złożonych przez Burmistrza i Radnych oświadczeniach majątkowych.
20.    Sprawy różne i wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dariusz Stachowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej