Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 10.08.2020
Imieniny Bogdana, Borysa i Wawrzyńca

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

III sesja Rady Miejskiej

21-12-2018 / piątek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 28 grudnia 2018 r. na godz. 12.00  III  sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach     i zapytaniach radnych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opole Lubelskie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi regulującemu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym przy drogach wojewódzkich na terenie miasta Opole Lubelskie w 2019 roku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Opole Lubelskie do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11.    Sprawy różne i wolne wnioski.
12.    Zamknięcie obrad.
                                              
 Z poważaniem
Dariusz Stachowicz
Przewodniczacy Rady Miejskiej