Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 03.08.2020
Imieniny Augustyna, Nikodema i Lidii

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konkurs na realizację programu Grypa 65+

16-07-2020 / czwartek
Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza konkurs i zaprasza do składania  ofert na realizację  Programu zdrowotnego  profilaktycznych szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia na 2020 rok pod nazwą „Grypa 65+”.
 
Konkurs ofert ogłasza się na podstawie art. 48 ust 4 , w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1938 z póżn zm.) oraz art. 114 ust.1 pkt 6 i art. 115 ust. 1 pkt 1,  ust. 3,5 i 6  ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z  2018 r. poz. 160).
Przewidywana liczba osób uprawnionych do objęcia programem zamieszkujących na terenie Gminy Opole Lubelskie wynosi około 300.
Wymogi wobec oferenta:
- w konkursie oferty mogą złożyć podmioty uprawnione do wykonywania działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160) dysponujące punktem wykonania badań na terenie Miasta Opole Lubelskie.
Termin przyjmowania pacjentów : co najmniej 3 razy w tygodniu w tym 1 raz do godz. 18.00
 
Dokumenty związane z konkursem, można pobrać ze strony internetowej : www:opolelubelskie.pl lub zapoznać się i odebrać w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, pok. 204   w godzinach pracy Urzędu.
Termin realizacji programu: od daty podpisania umowy  do dnia 30  listopada 2020roku.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym ( według załącznika)
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami winien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany, a strony parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a strony kolejno ponumerowane.
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej: oferta na realizację – Programu zdrowotnego  profilaktycznych szczepień przeciwko grypie osób  powyżej 65 roku życia pod nazwą „Grypa 65+” na 2020 rok z dopiskiem „ nie otwierać”.
Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, do dnia   30 lipca  2020 r. do godz. 15.00
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja (powołana przez Burmistrza Opola Lubelskiego) w terminie 14 dni roboczych od terminu składania ofert.
Plik: