Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 20.08.2019
Imieniny Bernarda, Krzysztofa i Sabiny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rusza nabór wniosków na inicjatywy lokalne

05-02-2019 / wtorek

Zapraszamy i zachęcamy do składania wniosków w tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych. Nabór prowadzony jest ciągle, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (50 tys. zł). Maksymalna wartość inicjatywy to 5 tys. zł.

Zaproszenie do składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych.

1. Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

2. Zadania jakich mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Gminy Opole Lubelskie w zakresie inicjatywy lokalnej:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;
8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11) rewitalizacji.

3. Kto może wystąpić z wnioskiem?
1) mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie bezpośrednio – grupę inicjatywną może stanowić minimum 25 osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Opole Lubelskie,
 2) mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Maksymalna wartość zadania : 5 000,00zł

5. Jak złożyć wniosek?
1) Wnioski na formularzu załączonym poniżej należy złożyć:
a) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejskim w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
2) Wnioskodawca składa podpisany wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie inicjatywy lokalnej w wersji papierowej.
3) Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać: „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.
UWAGA ! Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów formalnych. W tym celu prosimy o kontakt w pracownikami Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim (adres: Urząd Miejski w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, II piętro, pokój nr 205 lub telefonicznie:  81 827 72 16)

6. Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:
1) Złożone dokumenty rejestruje Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, który w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku dokonuje oceny  formalnej wniosku, W przypadku, gdy złożony wniosek nie dotyczy obszarów tematycznych wynikających z ustawy lub gdy jest złożony w nieodpowiedni sposób, na nieodpowiednim formularzu wniosku, jest niekompletny, posiada błędy formalne, odpowiedź bądź wezwanie do Wnioskodawcy przygotowuje Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.
2) W celu przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku, Burmistrz Opola Lubelskiego powołuje Zarządzeniem Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, będący zespołem oceny i opiniowania wniosku pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 11 sierpnia 2017 roku. Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych sporządza protokół zawierający proponowaną ocenę wniosków, opis ewentualnych zmian w zgłoszonych zadaniach. Zespół składa się z przedstawicieli wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.  
3) Burmistrz Opola Lubelskiego na podstawie protokołu sporządzonego przez Zespół podejmuje decyzję o przyjęciu wniosków do realizacji.
4) Rolę Sekretariatu zespołu pełni Wydział Integracji Europejskiej i Promocji, który na podstawie protokołu zespołu  wykonuje następujące czynności:
a) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych lub potrzebie złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni roboczych,
b) informuję Wnioskodawców o stanowisku Burmistrza Opola Lubelskiego. W piśmie zawiera się informację o właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, która będzie inicjatywę realizować. Kopia pisma zostaje przekazana do właściwej komórki.
c) przygotowuje umowę na realizację inicjatywy. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej z inicjatorem zawierana jest w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia wpływu wniosku do Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji. Gmina Opole Lubelskie może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione inne okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.
d) przekazuję umowę wraz z wnioskiem do wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za realizację inicjatywy.
5) Wyniki naboru wniosków zostają zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim oraz na oficjalnym portalu internetowym Gminy Opole Lubelskie .

7. Kryteria oceny wniosków: Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 11 sierpnia 2017

Uchwała Rady Miejskiej + kryteria oceny wniosków

Załącznik - wniosek

Załącznik - lista mieszkańców

Załącznik - oświadczenie

Dobre praktyki - przykłady działań z innych miast

Dobre praktyki - przykłady działań z innych miast