Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 15.12.2018
Imieniny Celiny, Ireneusza i Euzebiusza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLI sesja Rady Miejskiej

28-11-2017 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 4 grudnia 2017 r.  na godz. 1200  XLI  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opole Lubelskie na lata 2016 -2020.
7.    Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
8.    Podjęcie  uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opole Lubelskie, udostępnionych dla operatorów  i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
9.    Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opole Lubelskie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opole Lubelskie.
10.    Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Opolu Lubelskim, przy ul. Ogrodowej, w obrębie  ew. – 03 Opole Lubelskie - miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 153 o powierzchni 0,0132 ha na okres 3 lat.
11.    Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku zlokalizowanym w Górach Opolskich, obręb ew. 10 – Górna Owczarnia, wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności do działki gruntu nr ew. 71/6 o pow. 0,0483 ha, stanowiących własność Gminy Opole Lubelskie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2018.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2018.
15.    Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2016 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
18.    Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego i Wojewody Lubelskiego o złożonych przez Burmistrza i Radnych oświadczeniach majątkowych.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.    Sprawy  różne i wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,    
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej