Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 23.01.2019
Imieniny Bartłomieja, Jana i Filipa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLIII sesja Rady Miejskiej

13-03-2018 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz  § 25  ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 20 marca 2018 r.  na godz. 12.00  XLIII sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.
Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
7.    Podjęcie  uchwały w sprawie podziału Gminy Opole Lubelskie na okręgi wyborcze.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Opole Lubelskie na stałe obwody głosowania.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opole Lubelskie w roku 2018.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 6 lat.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. zmienionego uchwałą Nr XLII/306/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2017 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na 2018 r.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2018.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2018.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.    Sprawy  różne i wolne wnioski.
22.    Zamknięcie obrad.
        
Z poważaniem,    
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej