Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 19.02.2019
Imieniny Henryka, Jerzego i Arnolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLIV sesja Rady Miejskiej

07-05-2018 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 25  ust. 1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 14 maja 2018 r.  na godz. 9.00  XLIV  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
5.    Ślubowanie nowo wybranego radnego.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
9.    Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2017:
a)    rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu gminy Opole Lubelskie za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok oraz informacji z wykonania planu finansowego Opolskiego Centrum Kultury za 2017 rok,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok,
d)    dyskusja nad w/w sprawozdaniami,
e)    podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Opola Lubelskiego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
f)    odczytanie wniosku  Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego za 2017 rok i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
g)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opola Lubelskiego za 2017 rok.
10.    Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Opolu Lubelskim przy ul. Podzamcze 53 na okres 6 miesięcy.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2627L Leonin – Wandalin.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15.    Przyjęcie dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Opole Lubelskie”.
16.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017”.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Sprawy  różne i wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad.
                                          Marek Plis
                        Przewodniczący Rady Miejskiej