Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 04.06.2020
Imieniny Karola i Franciszka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLIX sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

09-10-2018 / wtorek

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz  § 25  ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie (tekst jednolity - uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 16 października 2018 r. na godz. 1100  XLIX  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Opola Lubelskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określeniazasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzących jest Gmina Opole Lubelskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Czteroletniego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2018-2021”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,   
Marek Plis
Przewodniczący rady Miejskiej