Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 10.12.2018
Imieniny Daniela, Bohdana i Julii

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP II

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie - etap II”

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość całkowita zadania: 9.717.678,50 PLN
Dofinansowanie: 4.864.414,62 PLN
Lata realizacji: 2017-2019    

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym poprawa, jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez wyposażenie aglomeracji Opole Lubelskie w sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami „dyrektywy ściekowej” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Efekty projektu: 774 dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków/nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, 9,8km nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, 1szt. zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych.

 

KOMUNIKAT: Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach w ramach POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko dla zapewnienia realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza udostępnionego pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

Źródło i pozostałe informacje: https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie%20nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.07.2018
Zakończenie odbioru końcowego CZĘŚĆ I zamówienia- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

12.07.2018
Rozpoczęcie procedury odbioru końcowego CZĘŚĆ I zamówienia- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

26.06.2018
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych Niezdów, ul. Kaliszańska oraz robót drogowych ul. Kaliszańska w ramach CZĘŚĆ II zamówiena - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II - Niezdów,  ul. Dolna oraz część ul. Kaliszańskiej

23.04.2018
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych i drogowych w ramach Umowy nr IPR.271.21.2017 CZĘŚĆ I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

25.01.2018
Podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II” z Przedsiębiorstwem Urządzeń ochrony Środowiska BIOTOP Sp. z o.o., ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamość

19.12.2017
Odbiór częściowy wykonania robót sanitarnych w zakresie budowy separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250.

28.11.2017
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II”.

16.11.2017
Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II” z uwagi na cenę ofert przewyższającą kwotę zabezpieczona na ten cel w budżecie projektu.
                                                                    
07.11.2017
Rozpoczęto prace budowlane w zakresie wykonania separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV.

26.10.2017
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II”.

18.10.2017
Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych z firmą WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik w zakresie:
CZĘŚĆ I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;
Planowany termin wykonania robót budowlanych: 30.06.2018
CZĘŚĆ II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II - Niezdów,  ul. Dolna oraz część ul. Kaliszańskiej.
Planowany termin wykonania robót budowlanych: 15.04.2019

12.09.2017 r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II"

-      CZĘŚĆ I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

-      CZĘŚĆ II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II - Niezdów,  ul. Dolna oraz część ul. Kaliszańskiej.

Szczegóły na stronie internetowej: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=53206

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------