Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 17.08.2018
Imieniny Anity, Elizy i Jacka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP II

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie - etap II”

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość całkowita zadania: 9.717.678,50 PLN
Dofinansowanie: 4.864.414,62 PLN
Lata realizacji: 2017-2019    

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym poprawa, jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez wyposażenie aglomeracji Opole Lubelskie w sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami „dyrektywy ściekowej” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Efekty projektu: 774 dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków/nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, 9,8km nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, 1szt. zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych.

 

KOMUNIKAT: Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach w ramach POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko dla zapewnienia realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza udostępnionego pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

Źródło i pozostałe informacje: https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie%20nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.09.2017 r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II"

-      CZĘŚĆ I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

-      CZĘŚĆ II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II - Niezdów,  ul. Dolna oraz część ul. Kaliszańskiej.

Szczegóły na stronie internetowej: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=53206

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.05.2017 r.

- podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu. Umowa zawarta pomiędzy Instytucja Wdrażającą – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Opole Lubelskie.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2019  stanowi II (ostatni) etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Opola Lubelskiego i obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej, ul. Popijarskiej, część ul. Kaliszańskiej, miejscowość Niezdów, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i kanalizacji sanitarnej w ul. Popijarskiej, zakup wozu asenizacyjnego oraz modernizację oczyszczalni ścieków z zastosowaniem OZE.

Dzięki realizacji inwestycji polegającej głównie na budowie 9,8km sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostanie 774 dodatkowych osób, które dotychczas nie miały technicznej możliwości korzystania z systemu oczyszczania ścieków oraz powstanie 0,3 km kanalizacji deszczowej.