Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 23.06.2024
Imieniny Adriana, Wandy i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP II

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie - etap II”

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość całkowita zadania: 6.414.567,05 PLN
Dofinansowanie: 3.124.788,71 PLN
Lata realizacji: 2017-2019    

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym poprawa, jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez wyposażenie aglomeracji Opole Lubelskie w sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami „dyrektywy ściekowej” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Efekty projektu: 774 dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków/nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, 9,8km nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, 1szt. zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych.

 

KOMUNIKAT: Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach w ramach POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko dla zapewnienia realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza udostępnionego pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

Źródło i pozostałe informacje: https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie%20nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Opole Lubelskie informuje, iż w celu uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci kanalizacji sanitarnej należny zgłosić się do Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim. Siedziba OPK Sp. z o.o.
- numer kontaktowy znajduje się w niniejszym linku: http://opk-opolelubelskie.pl/kontakt/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.06.2019
Odbiór zamówienia„Dostawa kontenera wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera- prasopłuczki” z firmą STALBUDOM Sp. z o.o., ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa

26.04.2019
Odbiór końcowy wykonanych robót sanitarnych i drogowych w m. Niezdów w ramach CZĘŚĆ II zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II

26.04.2019
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych i drogowych w m. Niezdów w ramach CZĘŚĆ II zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II

8.04.2019
Odbiór zamówienia „Dobór, dostawa i montaż wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim”  z firmą CEWAR Sp. z o.o., Sp.k., ul. Pancerników 1B, 20-331 Lublin.

18.03.2019
Podpisanie umowy na CZĘŚĆ II zamówienia „Dostawa kontenera wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera- prasopłuczki” z firmą STALBUDOM Sp. z o.o., ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa

18.02.2019
Podpisanie umowy na CZĘŚĆ I zamówienia „Dobór, dostawa i montaż wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim”  z firmą CEWAR Sp. z o.o., Sp.k., ul. Pancerników 1B, 20-331 Lublin.

14.02.2019
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Opolu lubelskim: CZEŚĆĆ II- Dostawa kontenera wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera- prasopłuczki
Szczegóły na stronie internetowej:

https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=62564

28.01.2019
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na CZEŚĆĆ II zamówienia - Dostawa kontenera wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera- prasopłuczki z powodu brak ofert.

22.01.2019
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych i drogowych w m. Niezdów w ramach CZĘŚĆ II zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II

04.01.2019
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Opolu lubelskim: CZĘŚĆ I- Dobór, dostawa i montaż wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim, CZEŚĆĆ II- Dostawa kontenera wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera- prasopłuczki

 Szczegóły na stronie internetowej:

 https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=62037

 21.11.2018
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych i drogowych w m. Niezdów w ramach CZĘŚĆ II zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II

14.09.2018
Unieważnienie postępowania przetargowego na „Dostawę wozu asenizacyjnego dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim” .
Szczegóły na stronie internetowej:
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly_zal&p2=366362

12.09.2018
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych i drogowych: Niezdów, ul. Kaliszańska, ul. Dolna,  w ramach CZĘŚĆ II zamówienia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II

06.08.2018
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wozu asenizacyjnego dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim” .
Szczegóły na stronie internetowej:
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=58998

30.07.2018
Zakończenie odbioru końcowego CZĘŚĆ I zamówienia- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

12.07.2018
Rozpoczęcie procedury odbioru końcowego CZĘŚĆ I zamówienia- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

26.06.2018
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych Niezdów, ul. Kaliszańska oraz robót drogowych ul. Kaliszańska w ramach CZĘŚĆ II zamówiena - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II - Niezdów,  ul. Dolna oraz część ul. Kaliszańskiej

06.06.2018
Unieważnienie postępowania przetargowego na „Dostawę i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim oraz dostawę wozu asenizacyjnego”.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly_zal&p2=347601

11.05.2018
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim oraz dostawę wozu asenizacyjnego”:
CZĘŚĆ I: Dobór, dostawa i montaż wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Opolu lubelskim
CZĘŚĆ II: Dostawa wozu asenizacyjnego
CZĘŚĆ III- Dostawa kontenera wraz z dostawą montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera –prasopłuczki
Szczegóły na stronie internetowej:
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=57325

23.04.2018
Odbiór częściowy wykonanych robót sanitarnych i drogowych w ramach Umowy nr IPR.271.21.2017 CZĘŚĆ I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

25.01.2018
Podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II” z Przedsiębiorstwem Urządzeń ochrony Środowiska BIOTOP Sp. z o.o., ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamość

19.12.2017
Odbiór częściowy wykonania robót sanitarnych w zakresie budowy separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250.

28.11.2017
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II”.

16.11.2017
Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II” z uwagi na cenę ofert przewyższającą kwotę zabezpieczona na ten cel w budżecie projektu.
                                                                    
07.11.2017
Rozpoczęto prace budowlane w zakresie wykonania separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV.

26.10.2017
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie -etap II”.

18.10.2017
Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych z firmą WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik w zakresie:
CZĘŚĆ I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;
Planowany termin wykonania robót budowlanych: 30.06.2018
CZĘŚĆ II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II - Niezdów,  ul. Dolna oraz część ul. Kaliszańskiej.
Planowany termin wykonania robót budowlanych: 15.04.2019

12.09.2017 r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II"

-      CZĘŚĆ I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popijarskiej  wraz z przebudową nawierzchni dz. nr ew. 410 oraz dostawą wraz z montażem  separatora z osadnikiem  na dz. nr ew. 250 obręb IV;

-      CZĘŚĆ II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II - Niezdów,  ul. Dolna oraz część ul. Kaliszańskiej.

Szczegóły na stronie internetowej: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=53206

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------