Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 24.05.2024
Imieniny Joanny, Marii i Zuzanny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Tereny inwestycyjne

PROJEKT

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi wewnętrznej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Opole Lubelskie"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej 3 – Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 3.1 tereny inwestycyjne.

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów o powierzchni 4,63 ha poprzez budowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Opole Lubelskie. W ramach zadania rozbudowana zostanie infrastruktura techniczna tj. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny (sieć teleinformatyczna), oświetlenie drogowe, drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami z kostki betonowej, chodnik dla ruchu pieszych. Pozostały teren zostanie zagospodarowany w zieleń.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Opola Lubelskiego, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-produkcyjną. To tereny dotychczas nie zagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych
do prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców, stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorców lokalnych oraz zwiększenie atrakcyjności
i inwestycyjności Gminy Opole Lubelskie.

Wartość projektu: 1.509 255,10 zł

Koszty kwalifikowane: 1.152 219,84 zł

Wysokość dofinansowania: 979 386,86 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------