Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.11.2021
Imieniny Franciszka, Dominika i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Gospodarka odpadami - ważne zmiany od 1 marca

29-11-2019 / piątek

   Rada Miejska w Opolu Lubelskim w dniu 30 października 2019r. podjęła Uchwałę nr XII/97/2019 uchylającą Uchwałę nr XVII/112/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 12 listopada 2019r. pod pozycją 6014 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r.
   W związku z uchyleniem powyższej uchwały, odpady z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 marca 2020r. nie będą odbierane przez podmiot wyłoniony przez gminę, a tym samym właściciele tych nieruchomości zostali zwolnieni z  obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Opole Lubelskie.

   Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe i kulturalne, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady mechaniczne, usługowe, produkcyjne, hotele, szpitale, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze itp.

   Właściciele powyższych nieruchomości niezamieszkałych, są zobowiązani do 1 marca 2020r. zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcę wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w zakładce ,,Gospodarka Odpadami” link:
https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=237

   W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z dwóch części: przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz części w której prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych z części nieruchomości niezamieszkałej.  
Ponadto przypominamy, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 - Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 117 lub  telefonicznie pod nr 81 827 72 26.