Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 04.06.2023
Imieniny Karola i Franciszka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Informacja o naborze do projektu „Moja firma”

23-05-2022 / poniedziałek

Informacja o II naborze uczestników do projektu "Moja firma" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy rekrutacyjnych na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy dla Uczestników Projektu oraz udzielenie bezzwrotnych dotacji w wysokości 23 050,00 zł i wsparcia pomostowego (1 800,00 zł/miesięcznie przez okres 12 miesięcy, łącznie 21 600,00zł).

Łączna wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej wynosi max. 44 650,00 zł.

Rekrutujemy w II naborze 48 osób, które są niezarejestrowane, zarejestrowanie
w urzędzie pracy jako bezrobotne, bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
g) osoby ubogie pracujące,
h) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 25.05.2022 r. do 08.06.2022 r. w godzinach od 12:00 do 16:00.
Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na adres siedziby Fundacji.
Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.
Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.
Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II piętro, tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl