Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 14.08.2020
Imieniny Alfreda, Elżbiety i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

IX sesja Rady Miejskiej

11-06-2019 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - z w o ł u j ę na dzień 18 czerwca 2019 r. na godz. 11.00 IX sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Przedstawienie raportu o stanie Gminy Opole Lubelskie za rok poprzedni.
7.    Debata nad raportem o stanie Gminy Opole Lubelskie:
a)    Głosy radnych;
b)    Głosy mieszkańców.
8.    Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Opole Lubelskie wotum zaufania.
9.    Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2018:
a)    rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu gminy Opole Lubelskie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok oraz informacji z wykonania planu finansowego Opolskiego Centrum Kultury za 2018 rok,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018,
c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok,
d)    dyskusja nad w/w sprawozdaniami,
e)    podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Opola Lubelskiego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
f)    odczytanie wniosku  Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego za 2018 rok i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
g)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opola Lubelskiego za 2018 rok.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników sądowych.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie dotyczących części budżetu Gminy Opole Lubelskie, zwanego budżetem obywatelskim.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Opole Lubelskie.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru opłaty w drodze inkasa oraz terminów jej płatności.
15.     Podjęcie zmieniającej uchwały Nr XXXVI/271/2014 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” oraz pozostałego targowiska w Opolu Lubelskim.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Opole Lubelskie do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
17.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie.
18.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok.
19.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Opole Lubelskie pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
20.     Przyjęcie dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Opole Lubelskie”.
21.     Przyjęcie „Informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za rok 2018”.
22.     Sprawy  różne i wolne wnioski.
23.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                    
Z poważaniem,
Dariusz Stachowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej