Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.02.2021
Imieniny Gabriela, Anastazji i Anny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania chodnika

11-02-2021 / czwartek

Nie zawsze osoby odpowiedzialne za utrzymanie w czystości chodników, prawidłowo rozumieją kiedy są do tego zobowiązani, w jakim zakresie mają wykonać ten obowiązek, kiedy są zwolnione z tego obowiązku oraz jakie mogą być konsekwencje jego niedopełnienia.

Podstawa prawna:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele terenów muszą dbać nie tylko o czystość i porządek na terenie swoich nieruchomości ale również są zobowiązani do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Obowiązek utrzymania w czystości i porządku chodników przy swoich nieruchomościach wynika wprost z ustawy a więc nie potrzeba zatem żadnej decyzji administracyjnej, która nakazywałaby uprzątnięcie chodnika osobie do tego zobowiązanej.

Kto jest właścicielem nieruchomości:
Przez właścicieli nieruchomości zgodnie z ww. ustawą uznaje się również - współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku nieruchomość zabudowanych budynkami wielkoskalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

W jakim zakresie należy wykonać ten obowiązek:
Należy zwrócić uwagę, że powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana jak również nie ma znaczenia, czy właściciel nieruchomości mieszka na posesji czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny.

Co należy uważać za chodnik:
Zgodnie interpretacją ww. ustawy za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jakie inne tereny należy  sprzątać:
Poza chodnikami właściciele nieruchomości powinni dbać również o drogi wewnętrzne i place, dodatkowo usuwać nawisy śnieżne i sople, uprzątać lód z dachów budynków. W przypadku dróg i chodników chodzi tutaj o tereny położone m.in. na obszarze osiedli mieszkaniowych, obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, za których utrzymanie odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające tymi terenami.

Kto jest zwolniony z tego obowiązku:
Nikt nie może być zwolniony z tego obowiązku. Właściciel może sam zwolnić się z odpowiedzialności, jeżeli zlecił odśnieżanie i usuwanie lodu zarządcy nieruchomości (administratorowi) albo wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy, zawodowo trudniącemu się taką działalnością. Ustawa przewiduje bowiem jeden przypadek, w którym właściciel nieruchomości nie będzie obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony  jest płatny postój lub parkowanie - wtedy, należy to do obowiązków podmiotu, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku:
Jeżeli właściciel (lub inna osoba zobowiązana) nie wywiązuje się z obowiązku uprzątnięcia chodnika. Wtedy może być na nią nałożona grzywna. Stanowi o tym art. 117 kodeksu wykroczeń.