Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 27.01.2021
Imieniny Henryka, Jerzego i Przemysława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konkurs ofert - zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych

07-01-2021 / czwartek

Zarządzenie Nr 279/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) w związku z Uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2021 r. pod nazwą: „Prowadzenie działań mających na celu propagowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie z zastosowaniem zajęć terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin z problemami uzależnień”.

§ 2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

§ 4.

  1. Komisja konkursowa dokonuje zaopiniowania złożonych ofert.
  2. Ostateczną decyzję o wyborze oferenta, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Opola Lubelskiego, mając na uwadze opinię komisji konkursowej.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza nadzorującego realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.