Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 16.06.2019
Imieniny Aliny, Anety i Justyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konsultacje - Specjalna Strefa Rewitalizacji

06-08-2018 / poniedziałek
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konultacjach w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Opole Lubelskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.
 
 
Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie ustanowienia na terenie Opola Lubelskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 5 i art. 26 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2018r. poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Zarządzam przeprowadzenie w okresie od 15.08.2018r.  do 15.09.2018r. konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Opole Lubelskie poświęconych projektowi uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie ustanowienia na terenie Opola Lubelskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.
  2. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie ustanowienia na terenie Opola Lubelskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.
  3. Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną trwającą od dnia  07.08.2018 r. do 14.08.2018r.
  4. Konsultacje społeczne obejmują wszystkich mieszkańców Gminy Opole Lubelskie.

§ 2.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,  będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim do dnia zakończenia konsultacji.

§ 3.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniu 27 sierpnia 2018 r., godz. 18:00 w Muzeum Multimedialnym przy ul. Strażackiej 1,

b) zbieranie uwag ustnych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie ustanowienia na terenie Opola Lubelskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji  (pokój 205 II piętro Urząd Miejskie w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4)

c) pisemne składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym" (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@opolelubelskie.pl,w dniach od 15.08.2018 r. do 15.09.2018 r.

§ 4.

Wyznaczam jako osoby koordynujące i odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji społecznych:

- Izabelę Zarzycką tel. 81 827 72 16 rewitalizacja@opolelubelskie.pl

-Marcelinę Dziechciarz tel. 81 827 72 16 rewitalizacja@opolelubelskie.pl

§ 5.

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedza akcja informacyjna.

2. Akcja informacyjna polega na opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w § 2.

3.  W ramach akcji informacyjnej projekt uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie ustanowienia na terenie Opola Lubelskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji będzie dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim pokój 205 II piętro, w Biuletynie Informacji Publicznej  https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim www.opolelubelskie.pl  orazwww.odnawiamy.opolelubelskie.pl Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trybie określonym w § 3 w trakcie trwania akcji informacyjnej będą weryfikowane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Raport z konsultacji społecznych2.18 MB