Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 22.06.2024
Imieniny Pauliny, Sabiny i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Kort tenisowy czynny od 29 kwietnia

20-04-2023 / czwartek

Informujemy, że kort tenisowy będzie otwarty od 29 kwietnia 2023 roku.

Regulamin kortu tenisowego w Opolu Lubelskim ul. Fabryczna 28A

I. Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem kortu tenisowego jest Gmina Opole Lubelskie.
2. Administratorem obiektu jest Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
3. Regulamin określa korzystanie z kortu tenisowego w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 28A
4. Kort jest czynny:
Poniedziałek – Piątek od godz.13.00 do godz. 21.00
Sobota – Niedziela od godz. 9.00 do godz. 21.00
5. Kort służy do gry w tenisa i badmintona.

II. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje:
Wejście na kort, efektywny czas gry, zejście z kortu, zdanie wypożyczonego sprzętu.

III. Postanowienia porządkowe:
1. Osoby przebywające na korcie zobowiązane są do :
a) Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i sanitarnych,
b) Przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania,
c) Powstrzymania się od działań mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa innych osób,
d) Stosowania się do zasad postępowania i uwag osób obsługujących kort.
2. Na terenie kortu tenisowego zabrania się:
a) Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz waporyzatorów,
b) Wchodzenia i przebywania na terenie kortu ze zwierzętami,
c) Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
d) Używania wulgaryzmów, oraz słów powszechnie używanych za obelżywe.
3. Osoby do lat 13 mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką osób dorosłych
4. Z kortu mogą korzystać wyłącznie osoby w pełni zdrowe, w stosunku do których nie istnieją przeciwskazania do gry w tenisa.
5. Właściciel ani administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia niezawinione przez siebie, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
6. Użytkownicy kortu zobowiązani są do korzystania z kortu w stroju sportowym i obuwiu przystosowanym do gry w tenisa.
7. Z kortu może korzystać maksymalnie 4 osoby na jednej sesji( debel). Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone z trenerem.
8. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi kortu ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i jest zobowiązany do ich naprawienia na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
9. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, oraz ogólnych zasad obowiązujących na kortach tenisowych, zostaną wyproszone z kortu bez prawa zwrotu dokonanych opłat.
10. Na korcie możliwe jest organizowanie zawodów i turniejów tenisowych.

IV. Zasady wnoszenia opłat i dokonywania rezerwacji kortów.
1. Wysokość opłat za korzystanie z kortu, oraz sprzętu do gry w tenisa określa cennik.
2. Opłatę za korzystanie z kortu należy uiścić w całości przed wejściem na kort.
3. Za zniszczenie wypożyczonego sprzętu uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
4. Rezerwacji kortu dokonuje się osobiście u pracownika obsługi kortu lub telefonicznie pod nr 669 305 700.
5. Pracownik obsługi kortu jest uprawniony do wynajęcia kortu innej osobie, jeżeli osoba rezerwująca nie stawi się na korcie w ciągu 10 minut licząc od początku terminu rezerwacji i nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
6. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę czas gry nie ulega wydłużeniu.
7. Administrator obiektu ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeżeli jest to uzasadnione awarią, przerwami w dostawie mediów, stanem technicznym obiektu a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

V. Zajęcia z instruktorami:
1. Organizowanie płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie po zawarciu stosownej umowy z administratorem obiektu.
2. Użytkownik, który prowadzi na kortach tenisowych płatne lekcje, instruktaż, treningi etc. organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom w toku takich zajęć.

VI. Zasady przechowywania rzeczy:
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z szafek znajdujących się na korcie.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia kluczyka do szafki wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik szafki.
3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korcie.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Korzystanie z kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
3. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub w głównej siedzibie administratora obiektu przy ul. Aleja 600-lecia 8.

Cennik wynajmu kortu tenisowego

1. Cena kortu tenisowego
20 zł/godz. 

3. Karnet miesięczny (8 wejść)
140 zł

4. Wypożyczenie rakiety tenisowej
w cenie

5. Wypożyczenie kosza z piłkami tenisowymi.
w cenie