Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 19.07.2024
Imieniny Marcina, Włodzisława i Piotra

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

LVII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

13-09-2023 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 20 września 2023 r. na godz. 12:00 LVII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim na kadencję 2024 – 2027.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Kościuszki 2, obręb ew. 04 - Opole Lubelskie, stanowiącej własność Gminy Opole Lubelskie oraz wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości z tytułu wpisania do rejestru zabytków.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Widły na Wandalin – Widły.

13.Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opole Lubelskie w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad616.39 KB