Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 21.05.2024
Imieniny Jana, Moniki i Wiktora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

LXII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

21-02-2024 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z 2021 r., poz. 1644 oraz z 2023 r., poz. 7591) - zwołuję na dzień 28 lutego 2024 r. na godz. 12:00 LXII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat (dotyczy działek: nr ew. 178 oraz nr ew. 182).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat (dotyczy działki nr ew. 468/2).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat (dotyczy działki nr ew. 172).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (dotyczy działki nr ew. 71/2).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2024-2032.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie gminy Opole Lubelskie w 2024 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113477L na terenie gminy Opole Lubelskie w związku z zaliczeniem nieruchomości do kategorii dróg gminnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie (Górna Owczarnia).
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie (Truszków).
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie „Zagrody”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2024 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na zakup ambulansu ratunkowego z wyposażeniem dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim.
25. Przyjęcie dokumentu pn. „Informacja dotycząca wydanych w 2023 roku decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
26. Zamknięcie obrad.

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad1.03 MB