Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 12.08.2020
Imieniny Klary, Juliana i Lecha

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Poszukiwany wykonawca garaży

10-09-2019 / wtorek

Dzierżawcy gruntów gminnych przy ul. Kolejowej poszukują wykonawcy budowy 12 garaży typu blaszak.

Roboty budowlane będą prowadzone w trybie indywidualnej umowy o dzieło zawartej pomiędzy dzierżawcą gruntu (tj. osobą fizyczną) a Wykonawcą zadania. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym pn: „Budowa zespołu 40 szt. garaży typu „blaszak” z wewnętrzną instalacją energetyczną - etap III – garaże” na działkach nr Ew. 80/2 i 172 przy ulicy Kolejowej.
Zainteresowani podjęciem się wykonania tego zadania mogą zapoznać się z projektem budowlanym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, pok. 117, piętro I (tel. kontaktowy 81 827 72 26).

W ramach prac budowlanych Wykonawca wykona: płytę żelbetonową zbrojoną; konstrukcję blaszaną dla każdego garażu oddzielnie; wewnętrzną instalację elektryczną; kratkę wentylacyjną. Wymiary garaży szerokość: 2,95 m długość 6,30 m, wysokość ściany północnej (wjazd) 2,20 m, wysokość ściany południowej (tył) 1,95m.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  1. Ustanowienie kierownika budowy.
  2. Przygotowanie i przekazanie następujących dokumentów:

a)       Dziennik Budowy (oryginał),

b)      Oświadczenie Kierownika Budowy (robót) zgodnie z art. 57 ustawy prawo budowlane oraz, w przypadku korzystania z drogi, ulicy lub sąsiedniej nieruchomości, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

c)       Oświadczenie Kierownika robót elektrycznych o wykonaniu instalacji elektrycznej pozalicznikowej zgodnie z projektem, przepisami i pozwoleniem na budowę.

d)      Protokoły badań i sprawdzeń, w tym: protokół zagęszczenia gruntów wykopu, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokół pomiarów instalacji elektrycznej, protokół skuteczności wentylacji grawitacyjnej.

e)      Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały.

f)        Kartę gwarancyjną Wykonawca przekaże indywidualnie każdemu
z Zamawiających.

g)      Wykonawca jest zobowiązany złożyć niezbędne dokumenty wraz z wykazem osób i ich danych osobowych do Zakładu Energetycznego w Puławach w celu podpisania umów przez poszczególnych odbiorców energii elektrycznej.

 

Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych
w art. 21a, 22, 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
a w szczególności:

1)      składa oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy przed rozpoczęciem robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz uczestniczy w przekazaniu terenu budowy,

2)      przed rozpoczęciem robót sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,

3)      zawiadamia Zamawiającego na piśmie o planowanym terminie rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych robót,

4)      zapewnia zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z pozwoleniem na budowę i projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami BHP,

5)      zapewnia obsługę geodezyjną zadania i prowadzi pełną dokumentację budowy,

6)      koordynuje zadania zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

7)      zapewnia bezpieczeństwo podczas wykonywania robót budowlanych
i montażowych, a w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia wstrzymuje roboty oraz bezzwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego,

8)      zgłasza Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnia dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w projekcie i specyfikacjach technicznych prób
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem ich do odbioru,

9)      koordynuje wszystkie prace na budowie,

10) uczestniczy w naradach koordynacyjnych i odbiorach.