Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 29.03.2020
Imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Radni zmienili nazwy opolskich ulic

30-08-2017 / środa

Przedstawiamy nowe nazwy ulic w naszym mieście, uchwalone przez radnych na nadzwyczajnej sesji Rady Mijekskiej, która odbyłą sią wczoraj 29 sierpnia. Poniżej publikujemy pełny tekst uchwały.

Uchwała Nr  XXXVII/256/2017
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie  zmiany nazwy osiedla i ulic położonych na terenie miasta Opole Lubelskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U.  2016 r. poz. 744), po przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opole Lubelskie - Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się dotychczasowe nazwy:
- osiedla - Osiedle 30 –lecia PRL, na Osiedle Zagłobin,
- ulicy  Mariana Buczka, na ul. gen. Władysława Andersa,
- ulicy Ludowego Wojska Polskiego, na ul. Wojska Polskiego,
- ulicy Józefa Niećki, na ul. Zofii Lubomirskiej,
- ulicy PKWN, na ul. Jana Tarły,
- ulicy Hanki Sawickiej, na ul. por. Bolesława Frańczaka „Argila”,
- ulicy 25 – lecia PRL, na ul. Morwowa,
- ulicy 22 lipca, na ul. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”,
- ulicy Janka Krasickiego, na ul. Ignacego Krasickiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.