Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.02.2021
Imieniny Gabriela, Anastazji i Anny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rozstrzygnięcie konkursu - wspieranie kultury fizycznej i sportu

10-02-2021 / środa

ZARZĄDZENIE Nr 297/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz., 1057 z późn. zm) w związku z Uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.
RODZAJ ZADANIA

Otwarty konkurs ofert ogłoszono Zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego nr 280/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 w zakresie:
1. realizacja zintegrowanego programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: zakupu ubiorów, sprzętu sportowego oraz dofinansowanie klubów sportowych za wyniki sportowe,
2. organizacja lub udział w zawodach mistrzowskich gminnych, powiatowych wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,
3. organizacja lub udział drużyn z terenu gminy Opole Lubelskie w zawodach dwóch najwyższych lig rozgrywek centralnych organizowanych przez lub na zlecenie polskich związków sportowych,
4. organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,
5. przygotowanie i organizacja współzawodnictwa sportu osób niepełnosprawnych,
6. realizacja zadań sportowych o charakterze rekreacyjnym,
7. realizacja zadań sportowych gminnych ważnych dla gminy Opole Lubelskie,
8. realizacja programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy Opole Lubelskie.

Został rozstrzygnięty w następujący sposób i zlecono realizację zadania w formie wsparcia:
1. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Opolanin” w Opolu Lubelskim w postaci wsparcia realizacji zadania „Szkolenie dzieci młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach piłkarskich”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie – 195.500,00 złotych.
2. Klubowi Sportowemu „Opolanki” Opole Lubelskie w postaci wsparcia realizacji zadania „Organizacja i prowadzenie zajęć, turniejów i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w 2021 r. - tenis stołowy”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 9.500,00 złotych.
3. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni” Puszno w postaci wsparcia realizacji zadania „Wspieranie aktywności fizycznej oraz integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Opole Lubelskie poprzez udział w rozgrywkach ligowych zespołu sportowego LKS „Czarni Puszno”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 8.500,00 zł.
4. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Pogoń” Trzebiesza w postaci wsparcia realizacji zadania „CZAS NA SPORT”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie – 8.500,00 złotych.
5. Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Elżbieta w postaci wsparcia realizacji zadania „PIŁKA NOŻNA TO NASZ CEL”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie – 20.500,00 złotych.
6. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMP” w postaci wsparcia realizacji zadania „Imprezy rekreacyjno - sportowe dla członków UKS Olimp” udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 28.500,00 złotych.
7. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „DUBLER” w postaci wsparcia realizacji zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych” udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 8.500,00 złotych.
8. Klubowi Sportowemu „ORKA” Kluczkowice w postaci wsparcia realizacji zadania „Sport wśród dzieci sposobem na zdrowie”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 7.500,00 złotych.
9. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Inicjatywa” Niezdów w postaci wsparcia realizacji zadania „Nowa pasja - pływanie”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 3.000,00 złotych.

§ 2.
Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu przekazywania dotacji oraz trybu
i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
w umowie o wsparcie realizacji zadania zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

§ 3.
Zobowiązać podmioty wymienione w §1. do przedstawienia dostosowanej do kwoty przyznanej dotacji:
1. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
2. zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
3. zaktualizowanego planu i harmonogramu działań.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §4.

§ 4.
O rozstrzygnięciu konkursu zawiadomić pisemnie oferentów oraz podać wyniki konkursu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie954.85 KB