Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 27.05.2024
Imieniny Juliusza, Jana i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rusza nabór na inicjatywy lokalne

15-02-2024 / czwartek

Zapraszamy i zachęcamy do składania wniosków w tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych. Nabór prowadzony jest ciągle, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (42 tys. zł). Maksymalna wartość inicjatywy to 7 tys. zł.

1. Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcą zaangażować się w ich wykonanie, mogą złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Zadania jakich mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Gminy Opole Lubelskie w zakresie inicjatywy lokalnej:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;
8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11) rewitalizacji.

3. Kto może wystąpić z wnioskiem?
1) mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie bezpośrednio – grupę inicjatywną może stanowić minimum 25 osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Opole Lubelskie,
2) mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Maksymalna wartość wkładu z budżetu Gminy:  7000,00zł, Gmina może zakupić usługi lub/i materiały niezbędne do realizacji zadania, użyczyć miejsce do realizacji zadania lub użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania, nie może natomiast przekazać wnioskodawcom dotacji na jej realizację. Ponadto, wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizacji inicjatywy. Nie mogą także wskazywać podmiotów, którym urząd zleci wykonanie konkretnych usług. Należy też pamiętać, że działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej muszą być dostępne i bezpłatne dla odbiorców.

5. Wkład własny w realizację inicjatywy, może mieć on następujące formy:

 - praca społeczna – ile osób będzie zaangażowanych w realizację inicjatywy, ile godzin na to poświęcą i jaki będzie charakter pracy, (stawka godzinowa podstawowej pracy społecznej została ustalona na kwotę 37,80 zł i taką stawkę należy przyjąć we wniosku)

Stawka wynika z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2022 r. 6346,15 zł

- wkład rzeczowy – rzeczy, jakie mogą zostać przekazane lub użyczone do realizacji inicjatywy (mogą to być np. materiały budowlane, sadzonki roślin, narzędzia, projekt budowlany, graficzny, scenariusz, itp.),

- wkład finansowy – pieniądze, które zostaną wpłacone na rachunek Gminy Opole Lubelskie

6. Jak złożyć wniosek?
1) Wnioski na formularzu załączonym poniżej należy złożyć:
a) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
2) Wnioskodawca składa podpisany wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie inicjatywy lokalnej w wersji papierowej.
3) Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać: „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.
UWAGA ! Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów formalnych. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Projektów, Strategii i Promocji Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim (adres: Urząd Miejski w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, II piętro, pokój nr 209 lub telefonicznie:  81 827 72 11)

7. Kryteria oceny wniosków: Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 25 marca 2021 roku.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Wniosek60 KB
Microsoft Office document icon Oświadczenie woli29 KB
Microsoft Office document icon Lista mieszkańców59.5 KB
PDF icon Kryteria oceniania511.35 KB
PDF icon Uchwała307.73 KB
PDF icon Klauzula informacyjna RODO103.11 KB