Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 01.06.2020
Imieniny Jakuba, Konrada i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XIV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

18-12-2019 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 23 grudnia 2019 r. na godz. 10.30  XIV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
a)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.     Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2020 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju do projektu budżetu,
c)    odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu
budżetu,
d)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
e)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)    głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2020.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opole Lubelskie, w roku szkolnym 2019/2020.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru opłaty w drodze inkasa oraz terminów jej płatności.
13.     Podjęcie zmieniającej uchwały Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” oraz pozostałego targowiska w Opolu Lubelskim.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiem w zakresie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym przy drogach wojewódzkich na terenie miasta Opole Lubelskie w 2020 roku.
15.     Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w formie dotacji celowej na zadania dofinansowane w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.
16.     Sprawy różne i wolne wnioski.
17.     Zamknięcie obrad.

Dariusz Stachowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej