Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 08.08.2020
Imieniny Izy, Dominika i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XL sesja Rady Miejskiej

31-10-2017 / wtorek

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 8 listopada 2017 r.  na godz. 9.00  XL sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2023.
7.    Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017 – 2024.
8.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
9.    Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
10.    Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim.
11.    Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kluczkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Skokowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skokowie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wandalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wandalinie.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Opole Lubelskie przy drogach wojewódzkich Nr 747, 824,832.
17.    Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie zmiany nazwy osiedla i ulic położonych na terenie  miasta Opole Lubelskie.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pn. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu Lubelskim z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 824/5 położonej w Rudzie Godowskiej, stanowiącej własność Gminy Opole Lubelskie.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opole Lubelskie.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie obchodów Jubileuszu 600-lecia Miasta Opole Lubelskie w roku 2018.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany statutów sołectw.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opolu  Lubelskim.
25.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26.    Sprawy różne i wolne wnioski.
27.    Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                    
Z poważaniem
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej