Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 26.06.2022
Imieniny Jana, Pauliny i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XL sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

12-05-2022 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 19 maja 2022 r. na godz. 1200 XL sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie dokumentu pn. „Informacja z działalności Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim za rok 2021”.
7. Przyjęcie dokumentu pn. „Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opole Lubelskie na lata 2021 -2025 za rok 2021”.
8. Przyjęcie dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
9. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2022/2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych Gminy Opole Lubelskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego – etap I – droga wojewódzka Nr 824”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2022 na terenie miasta Opole Lubelskie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 października 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opole Lubelskie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
25. Sprawy różne i wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad711.57 KB