Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.11.2021
Imieniny Franciszka, Dominika i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XVI sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

15-02-2016 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz § 25 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie ( tekst jednolity - uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz.4511 z 08.11.2013r.) - zwołuję na dzień 18 lutego 2016r na godz. 9:00 XVI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których gmina Opole Lubelskie jest organem prowadzącym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym przy drogach wojewódzkich na terenie miasta Opole Lubelskie w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie budowy chodnika w miejscowości Puszno Godowskie przy drodze powiatowej nr 2626L Wrzelowiec-Kręciszówka-Puszno Godowskie i przy drodze powiatowej nr 2632L Puszno Godowskie- Antonówka-Godów
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2634L Kluczkowice - Świdry - Zadole - Wandalin w miejscowości Wandalin.
11.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych gminy Opole Lubelskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góry Opolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 71/2, obręb 10- Górna Owczarnia, stanowiący własność gminy Opole Lubelskie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Józefowskiej w Opolu Lubelskim, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 535, obręb 3 - Opole Lubelskie, stanowiącej własność gminy Opole Lubelskie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opole Lubelskie do roku 2020”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2016.
17.Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2016.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Sprawy różne i wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
MAREK PLIS