Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 08.08.2020
Imieniny Izy, Dominika i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XVII Sesja Rady Miejskiej

21-04-2020 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15zzx ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 567 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) – zwołuję na dzień 24 kwietnia 2020 r. na godz. 11:00 XVII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach     i zapytaniach radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Opole Lubelskie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na 2020 rok na terenie miasta Opole Lubelskie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/288/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opole Lubelskie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opole Lubelskie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2021.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Opolu Lubelskim.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w  ramach pomocy de minimis nieruchomości położnych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Opolu Lubelskim.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na           2020 rok.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15.     Sprawy różne i wolne wnioski.
16.     Zamknięcie obrad.