Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 26.04.2018
Imieniny Marii, Marzeny i Ryszarda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

12-05-2017 / piątek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 19 maja 2017 r.  na godz. 900  XXXIII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
5.    Ślubowanie nowo wybranego radnego.
6.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
10.    Przyjęcie dokumentu pn.: „Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Opole Lubelskie za 2016 rok”.
11.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016".
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia (reorganizacji) Żłobka i Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim w Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie: 12.2 Kształcenie ogólne, pn. „Kompetencje przyszłości”.
14.    Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego   odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie na okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie dotyczących zmiany nazwy osiedla i ulic położonych na terenie Gminy Opole Lubelskie.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2017 rok.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.    Sprawy  różne i wolne wnioski.
24.    Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                    
                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                    Marek Plis  
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej