Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 27.05.2024
Imieniny Juliusza, Jana i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Burmistrza Nr 709/2024

12-02-2024 / poniedziałek

ZARZĄDZENIE Nr 709/2024
Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.
    Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego
o nr 692/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024.
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu lub podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) i zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu w formie wspierania wykonania zadań publicznych w Gminie Opole Lubelskie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Gminy Opole Lubelskie, w szczególności w ramach upowszechniania wśród nich uprawiania sportu i aktywnego stylu życia.

Rozstrzygnięto konkurs w następujący sposób, iż zlecono realizację zadania w formie wsparcia:
1.    Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Opolanin” w Opolu Lubelskim w postaci wsparcia realizacji zadania „Szkolenie dzieci młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach piłkarskich”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie – 230.000,00 złotych.
2.    Klubowi Sportowemu „Opolanki” Opole Lubelskie w postaci wsparcia realizacji zadania „Organizacja i prowadzenie zajęć, turniejów i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w 2024 r. - tenis stołowy”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 14.000,00 złotych.
3.    Ludowemu Klubowi Sportowemu „Pogoń” Trzebiesza w postaci wsparcia realizacji zadania „CZAS NA SPORT”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie – 14.000,00 złotych.
4.    Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Elżbieta w postaci wsparcia realizacji zadania „PIŁKA NOŻNA TO NASZ CEL”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie – 14.000,00 złotych.
5.    Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „OLIMP” w postaci wsparcia realizacji zadania „Imprezy rekreacyjno - sportowe dla członków UKS Olimp”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 30.000,00 złotych.
6.    Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „DUBLER” w postaci wsparcia realizacji zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 15.000,00 złotych.
7.    Klubowi Sportowemu „ORKA” Kluczkowice w postaci wsparcia realizacji zadania „Dzieci, wieś, sport, rywalizacja” udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 14.000,00 złotych.
8.    Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni Puszno” w postaci wsparcia realizacji zadania „Kultura fizyczna i sport poprzez udział w rozgrywkach ligowych””, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 14.000,00 złotych.
9.    Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w postaci wsparcia realizacji zadania „Strzał w dziesiątkę”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 5.000,00 złotych.

§ 2.
Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu przekazywania dotacji oraz trybu
i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone
w umowie o wsparcie realizacji zadania zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

§ 3.
Zobowiązać podmioty wymienione w §1 do przedstawienia dostosowanej do kwoty przyznanej dotacji:
1.    zaktualizowanego numeru konta bankowego,
2.    zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3.    zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
4.    zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia i należy je dostarczyć w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §4.

§ 4.
O rozstrzygnięciu konkursu należy zawiadomić pisemnie oferentów oraz podać wyniki konkursu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon pismo_przewodnie_z_numerem_konta_bankowego2.doc62 KB
PDF icon 709.pdf925.08 KB