Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 27.05.2024
Imieniny Juliusza, Jana i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Burmistrza Nr 710/2024

12-02-2024 / poniedziałek

ZARZĄDZENIE Nr 710/2024
Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.
RODZAJ ZADANIA
Otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 693/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2024 roku pod nazwą: „Prowadzenie działań mających na celu propagowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie z zastosowaniem zajęć terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin z problemami uzależnień”.

Rozstrzygnięto w następujący sposób, iż zlecono realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako sposób do wolności od uzależnień” w formie wsparcia Klubowi Abstynenta „JUTRZENKA” i udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie – 80.000,00 złotych.

§ 2.
Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

§ 3.
Zobowiązuje się podmioty wymienione w § 1 do przedstawienia zaktualizowanego numer konta bankowego. Powyższy dokument stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i należy go dostarczyć w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §4.

§ 4.
O rozstrzygnięciu konkursu należy zawiadomić pisemnie oferentów oraz podać wyniki konkursu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon pismo_przewodnie_z_numerem_konta_bankowego2.doc62 KB
PDF icon 710.pdf484.55 KB