Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Nr 587/2023

22-05-2023 / poniedziałek

ZARZĄDZENIE Nr 587/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.
RODZAJ ZADANIA
Otwarty konkurs ofert został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego nr 580/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu lub podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu w formie wspierania wykonania zadań publicznych zawartych w „Programie współpracy Gminy Opole Lubelskie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji, tj.:
1) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rozstrzygnięto konkurs w następujący sposób, iż zlecono realizację zadania w formie wsparcia:
1. Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Twórczej SWAT w Opolu Lubelskim w postaci wsparcia realizacji zadania pn. „Z tradycją i kulturą w przyszłość” - udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 12 200,00 złotych.
2. Stowarzyszeniu „Nasza Historia” w postaci wsparcia realizacji zadania pn. „Odtworzenie umundurowania z 1863 roku w celu uzupełnienia ekspozycji historycznej w Izbie Pamięci Historii i Tradycji Wojskowej oraz upamiętnienia 160 rocznicy Powstania Styczniowego” - udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie - 12 900,00 złotych.
3. Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Opolu Lubelskim w postaci wsparcia realizacji zadania pn. „Pszczelarstwo – dziedzictwo pokoleń”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie - 1 800,00 złotych.

§ 2.
Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

§ 3.
Zobowiązać podmioty wymienione w §1 do przedstawienia dostosowanej do kwoty przyznanej dotacji:
1. zaktualizowanego numeru konta bankowego,
2. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3. zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
4. zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia i należy je dostarczyć w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §4.

§ 4.
O rozstrzygnięciu konkursu należy zawiadomić pisemnie oferentów oraz podać wyniki konkursu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie770.44 KB
Microsoft Office document icon Pismo przewodnie 62.5 KB
Plik kalkulacja_kosztow_2.docx19.99 KB
Plik Opis rezultatów 16.54 KB
Plik Harmonogram 16.88 KB