Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 24.07.2024
Imieniny Kingi, Krystyny i Michaliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego

06-11-2023 / poniedziałek

Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów Osiedli Gminy Opole Lubelskie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.    Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym projektów treści statutów Osiedli położonych na terenie Gminy Opole Lubelskie:
1)    Osiedle nr 1 Błonie,
2)    Osiedle nr 2 Ogrody,
3)    Osiedle nr 3 Centrum,
4)    Osiedle nr 4 Zajezierze,
5)    Osiedle nr 5 Lipki,
6)    Osiedle nr 6 Przy Lipowej,
7)    Osiedle nr 7 Zagłobin,
8)    Osiedle nr 8 Młodzieżowe,
9)    Osiedle nr 9 Janiszkowice,
10)    Osiedle nr 10 Zagrody.
2.    Projekty statutów stanowią załączniki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów Osiedli Gminy Opole Lubelskie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
3.    Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych Osiedli położonych na terenie Gminy Opole Lubelskie na temat treści projektów statutów wymienionych w ust. 2.

§ 2. 

1.    Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 06 listopada 2023 roku do 15 listopada 2023 roku. 
2.    Konsultacje obejmują obszar poszczególnych Osiedli. Do udziału w poszczególnych konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego Osiedla.
3.    Forma konsultacji:
1)    uwagi można zgłaszać na dostępnym formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów,
2)    projekty statutów Osiedli udostępnianie będą mieszkańcom poprzez:
a)    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim,
b)    wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u Przewodniczącego Zarządu Osiedla danego Osiedla,
c)    wyłożenie projektów statutów z poszczególnych Osiedli w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim (pokój 204), w dniach i godzinach urzędowania. 
4.    Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i zostanie umieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, dostępny będzie również u Przewodniczącego Zarządu Osiedla danego Osiedla oraz na Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie. 
5.    Formularz konsultacyjny należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Opole Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.  

§ 3.

Powołuje się czteroosobowy zespół konsultacyjny, którego skład oraz zadania zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

    Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych zostanie przygotowany protokół z ich przebiegu, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Plik
pdf 0,66 MB