Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 03.04.2020
Imieniny Ryszarda, Renaty i Jakuba

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zmiana nazwy ulicy – sprawy organizacyjne

28-09-2017 / czwartek

Informacje dla mieszkańców Opola Lubelskiego w związku ze zmianą nazwy ulic.

ZAWIADOMENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 744), Gmina Opole Lubelskie informuje, że w dniu 25 września 2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29.08.2017 r. w sprawia zmian nazwy osiedla i ulic położonych na terenie miasta Opole Lubelskie.

Zmienia się dotychczasowe nazwy:
- ulicy Mariana Buczka, na ul. gen. Władysława Andersa,
- ulicy Ludowego Wojska Polskiego, na ul. Wojska Polskiego,
- ulicy Józefa Niećki, na ul. Zofii Lubomirskiej,
- ulicy PKWN, na ul. Jana Tarły,
- ulicy Hanki Sawickiej, na ul. por. Bolesława Frańczaka „Argila”,
- ulicy 25 – lecia PRL, na ul. Morwowa,
- ulicy 22 lipca, na ul. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”,
- ulicy Janka Krasickiego, na ul. Ignacego Krasickiego.

Poniżej przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami:

1. informacje ogólne:
• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;
• zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);

2. ujawnienie w księdze wieczystej:
• celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Stary Rynek 46 „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,
• we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,
• w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej Opolu Lubelskim z dnia 29 sierpnia 2017r.
• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

3. Urząd Skarbowy:
osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Opolu Lubelskim mieszczącym się w przy ul. Piłsudskiego 12 lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl .

4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy na terenie kraju wniosek CEIDG-1.
Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędu Miejskim w Opolu Lubelskim mieszczącym się w budynku przy ul. Lubelskiej 4, tel.: (81) 827-72-24.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.
Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS
w Opolu Lubelskim mieszczącym się w budynku przy ul. Józefa Piłsudzkiego 12. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres.

6. Sprawy meldunkowe:
• zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,
• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 pok. 112. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,
• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 pok. 112 stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 4, tel.: (81) 827-72-21.

7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak   i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie ds. Zagospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 4, tel.: (81) 827-72-26.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie ds. Podatków i Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 4, tel.: (81) 827-72-10.

9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola  i inne: 
ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

10. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:
za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miejski w Opolu Lubelskim.

11. Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości która zawiera nazwę ulicy:
zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z późn. Zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.