Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 23.07.2019
Imieniny Bogny i Brygidy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLVI sesja Rady Miejskiej

25-06-2018 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz  § 25  ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie (tekst jednolity - uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 29 czerwca 2018 r.  na godz. 12.00  XLVI  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Przyjęcie dokumentu pn. „Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za rok 2017”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022.
8.    Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach opłat za wyżywienie oraz za wychowanie przedszkolne.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia na terenie gminy Opole Lubelskie godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Opole Lubelskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży jak i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14.    Podjęcie zmieniającej uchwały Nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. zmienionego uchwałą Nr XLII/306/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2017 r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie dotyczących części budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2019 rok, zwanego budżetem obywatelskim.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
21.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22.    Sprawy różne i wolne wnioski.
23.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej