Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 17.07.2018
Imieniny Anety, Bogdana i Martyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXVI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

08-08-2017 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 11 sierpnia 2017 r.  na godz. 900  XXXVI  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.                                  

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Wysłuchanie wyjaśnień Radnego Damiana Kwietnia w sprawie powzięcia informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Opole Lubelskie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany   Statutu   Zespołu  Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Opolu Lubelskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  za pobyt dziecka, określenia wysokości warunków częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Opolu Lubelskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2017 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Opole Lubelskie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad                                         

Z poważaniem
Marek Plis
Przewwodniczący Rady Miejskiej