Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 21.09.2021
Imieniny Darii, Mateusza i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Uzupełniający nabór wniosków na usunięcie azbestu

19-08-2016 / piątek

Szanowni Państwo,
W związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych
Nabór odbędzie się w dniach 22-26.08.2016 r.

Realizacja zadań polega na:
1) demontażu eternitu z dachów, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
2) usunięciu eternitu zgromadzonego na nieruchomościach  zgodnie z przepisami  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 Nr 162 poz. 1089) poprzez odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest:
    2a) przed wejściem w życie przepisów (06.05.2004r.)
    2b) po wejściu w życie przepisów (06.05.2004r.) pod warunkiem dołączenia do wniosku oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 powyższego rozporządzenia.

Wymagane dokumenty:
Druki do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim , pokoju nr 117 oraz na www.azbest.lubelskie.pl w zakładce do pobrania
-   Wniosek dla osób fizycznych (podawana jest ilość eternitu w m2)
-   Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelskia 4, 24-300 Opole Lubelskie wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 2004 r.).

W celu usprawnienia komunikacji należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Gminnym Koordynatorem Projektu (osoba w gminie odpowiedzialna za pomoc w realizacji projektu), następnie z Lokalnym Biurem Projektu (znajdujące się w filiach urzędu marszałkowskiego w województwie lubelskim), a dopiero na końcu z Regionalnym Biurem Projektu.

Gminny Koordynator Projektu:

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, pok. 117, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 72 25.

Lokalne Biura Projektu:

Filia Urzędu w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel: 82 563 02 08
Regionalne Biuro Projektu:

ul. Czechowska 19, Lublin 20-072, tel. 81 537 16 30, faks 81 537 16 38, 

e-mail: biuro.azbest@lubelskie.pl