Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 28.05.2020
Imieniny Wiktora, Ingi i Ignacego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XIII sesja Rady Miejskiej

22-11-2019 / piątek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - zwołuję na dzień 28 listopada 2019 r. na godz. 9:00 XIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
5.    Ślubowanie nowo wybranego radnego.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
8.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
9.    Przyjęcie dokumentu pn.: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2018/2019”.
10.    Podjęcie zmieniającej uchwały Nr XXV/155/09 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Opole Lubelskie.
11.    Podjęcie zmieniającej uchwały Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Opole Lubelskie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
12.    Podjęcie zmieniającej uchwały Nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Opolu Lubelskim.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opole Lubelskie „Samorządowej Karty Praw Rodzin”.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Opole Lubelskie.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2020.
17.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2020.
18.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2020.
19.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok.
20.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
21.     Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego i Wojewody Lubelskiego o złożonych przez Burmistrza i Radnych oświadczeniach majątkowych.
22.     Sprawy różne i wolne wnioski.
23.     Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Stachowicz