Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 05.07.2022
Imieniny Antoniego, Bartłomieja i Karoliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego

05-01-2022 / środa

Zarządzenie Nr 405/2022 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVI/294/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2022 r. pod nazwą: „Prowadzenie działań mających na celu propagowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie z zastosowaniem zajęć terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin z problemami uzależnień”.

 

§ 2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3.

         Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

 

§ 4.

 

1.    Komisja konkursowa dokonuje zaopiniowania złożonych ofert.

2.    Ostateczną decyzję o wyborze oferenta, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Opola Lubelskiego, mając na uwadze opinię komisji konkursowej. 

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza nadzorującego realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obraz przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                    

Załączniki