Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 22.06.2024
Imieniny Pauliny, Sabiny i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie - rozstrzygnięcie konkursu

04-01-2023 / środa

ZARZĄDZENIE 539/2023

Burmistrza Opola Lubelskiego

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w roku 2023

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” zarządzam, co następuje:

 § 1.

RODZAJ ZADANIA

         Otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego 
nr 521/2022 z dnia 01 grudnia 2022 roku na powierzenie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w roku 2023:

1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży,
2. w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
3. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).
 

   Został rozstrzygnięty w następujący sposób i zlecono realizację zadań w formie powierzenia:

1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży w postaci powierzenia Stowarzyszeniu Kultury i Sportu „Naprzód” dla zadania pn. „Zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” - udzielono dotacji na finansowanie realizacji w kwocie 72 000,00 złotych,
2. w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w postaci powierzenia Stowarzyszeniu Kultury i Sportu „Naprzód” dla zadania pn. „Zadania w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” - udzielono dotacji na finansowanie realizacji w kwocie 9 600,00 złotych,
w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3. 3. w zakresie określonym w punkcie 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w postaci powierzenia Stowarzyszeniu Kultury i Sportu „Naprzód” dla zadania pn. „Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3. w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt  1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)” - udzielono dotacji na finansowanie realizacji w kwocie 6 000,00 złotych.
 § 2.

Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb i termin rozliczenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania zawartej z wyłonionymi oferentami.

 § 3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

 § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego oraz Skarbnikowi Gminy.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zarzadzenie.pdf716.1 KB