Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.07.2024
Imieniny Brunona, Jana i Andrzeja

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Członkostwo / Współpraca

LGD „Owocowy szlak”

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" jest organizacją pozarządową, partnerstwem trójsektorowym, tzn. skupiającym przedstawicieli sektora społecznego, ekonomicznego i publicznego. Z woli ustawodawcy jest organizacją prawdziwie apolityczną, transparentną i w pełni reprezentującą interesy wszystkich grup zamieszkujących naszą ziemię. Stąd wśród członków są obecne gminy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy – razem 108 członków. Każdy członek ma równe prawa i jeden głos, czy to pojedynczy rolnik czy gmina.
Zgodnie ze statutem głównymi celami działalności Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” jest:
1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2. aktywizowanie oraz wspieranie społeczności społeczności obszarów wiejskich,
3. realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej dla Stowarzyszenia
4. promocję obszarów wiejskich,
5. wsparcie i wdrażanie programów rozwoju o celach zgodnych ze statutem Stowarzyszenia, finansowanych przez środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu samorządów terytorialnych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne,
6. działalność edukacyjna, doradcza, szkoleniowa oraz informacyjna społeczności obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów
rozwoju,
7. wspieranie działalności wspomagającej rozwój społeczności i wspólnot lokalnych,
8. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
9. upowszechnienie sportu i turystyki na obszarach wiejskich,
10. wspieranie działalności ekologicznej,
11. promocja działań partnerskich, szczególnie w kontekście współpracy trójsektorowe,
12. prowadzenie działalności naukowej oraz badawczej dotyczącej obszarów wiejskich,
13. promocja działalności Stowarzyszenia,
14. troska o dziedzictwo kulturowe, w tym lokalne produkty regionalne,
15. współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z działalnością statutową Stowarzyszenia, szczególnie z innymi partnerstwami trójsektorowymi.

www.lgdowocowyszlak.pl

 

Lokalna Organizacja Turystyczna

Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Nałęczowska" powstała 19.09.2003r.
W dniu 12.06.2007 została zmieniona nazwa na Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów" oraz został zmieniony statut umożliwiający przystępowanie do Organizacji podmiotów również z poza obszaru gmin: Nałęczów, Wojciechów Wąwolnica. Obecnie Krainę Lessowych Wąwozów tworzą gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica oraz Miasto Puławy.

Głównymi celami działalności Organizacji jest:
• stworzenie zintegrowanego systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej,
• pomoc członkom organizacji w zakresie pozyskania i wykorzystania funduszy
strukturalnych,
• działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
• opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki

www.kraina.org.pl

 

Celowy Związek Gmin „PROEKOB”

Celowy Związek Gmin „PROEKOB” jest związkiem międzygminnym, skupiającym następujące gminy: Gmina Bełżyce, Gmina Jastków, Gmina Wojciechów, Gmina Bychawa, Gmina Konopnica, Gmina Krzczonów, Gmina Wysokie, Gmina Jabłonna.
Zadaniem Związku jest inspirowanie, koordynacja i reprezentowanie wspólnych interesów Związku związanych ściśle z ochroną środowiska:
- koordynacja działań w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska
- wspólne opracowanie i nadzorowanie Gminnych Programów Ochrony Środowiska oraz Gminnych Planów Gospodarki Odpadami,
- rozbudowa istniejących składowisk odpadów będących majątkiem Związku oraz budowa i utrzymanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
- współdziałanie w zakresie dowozu, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych z terenu uczestników Związku
-propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego.

 

Unia Miasteczek Polski

Unia Miasteczek Polskich powstała w listopadzie 1990r. w Kazimierzu Dolnym,O gdzie z inicjatywy kilkunastu ówczesnych burmistrzów, odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Założycielskiego. Jest to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca małe miasta, gminy miejsko – wiejskie oraz wiejskie.
Zadaniem Unii Miasteczek Polskich jest wypracowanie stanowisk w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski małych miast i gmin polskich, wspieranie idei samorządności lokalnej oraz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. Istotą jej działalności oraz najważniejszym celem jest reprezentowanie interesów małych miast i gmin oraz lobbowanie na rzecz takich rozwiązań ustrojowych i prawnych, które będą korzystne z punktu widzenia tej kategorii samorządów lokalnych i ich społeczności.
Ważnym aspektem działalności Unii jest także współpraca z ogólnopolskimi związkami gmin, miast, powiatów i województw a także związkami komunalnymi na rzecz przyśpieszenia procesów decentralizacji i zmian systemowych oraz świadczenie konkretnej pomocy dla członków stowarzyszenia.
Podstawową sferą aktywności Unii jest jednak działalność naszych przedstawicieli na rzecz wypracowania pożądanych przez społeczności lokalne rozwiązań legislacyjnych Przedstawiciele Unii Miasteczek Polskich działają w wielu ciałach systemu państwowego m. in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, szeregu Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która stanowi główną platformę rozmów i negocjacji w kwestiach rozwiązań prawnych, finansowych i ustrojowych między władzą centralną a samorządem. Swoich przedstawicieli mamy także w Narodowej Radzie Zatrudnienia, Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz wielu innych równie ważnych gremiach wspierająco – doradczych.
Na przestrzeni prawie 20 lat istnienia samorządu terytorialnego głos Unii wielokrotnie przyczynił się do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych jak i ustawodawczych istotnych z punktu widzenia małych miast i gmin.
Unia Miasteczek Polskich nie jest organizacja dużą, ale przez prawie 20 lat działalności wypracowała sobie stałe i stabilne miejsce wśród ogólnopolskich reprezentacji gmin. Swoim członkom oferuje szeroką współpracę, wymianę doświadczeń oraz wsparcie w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów ekonomicznych i społecznych. Otrzymują oni możliwość inicjowania i opiniowania projektów aktów prawnych istotnych dla samorządu terytorialnego. Z tego też powodu zapraszamy chętne gminy do wspólnych działań z Unią Miasteczek Polskich.

www.ump.net.pl