Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.07.2024
Imieniny Brunona, Jana i Andrzeja

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Finansowo - Budżetowy

Kierownik: Agnieszka STRAWA
tel. 81 827 72 06
agnieszka.strawa@opolelubelskie.pl
pok. 210

Do zadań Wydziału Finansowo- Budżetowego należy m.in.:
przygotowywanie materiałów i danych do projektu budżetu i dokumentów okołobudżetowych zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę w zakresie procedury uchwalania budżetu,
obsługa finansowo-księgowa gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu jako jednostki budżetowej,
realizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych, dokonywanie analiz w tym zakresie, przedkładanie Burmistrzowi i Radzie wniosków w zakresie gospodarki finansowej,
wykonywanie czynności z zakresu rachunkowości wynikających z odpowiednich przepisów,
prowadzenie ewidencji składników mienia samorządowego oraz dokonywanie okresowych inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rachunkowych,
zapewnienie obsługi finansowo- księgowej Urzędu,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach gospodarki finansowej gminy,
prowadzenie obsługi kasowej, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji rachunkowej z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie udzielonych upoważnień,
sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych do realizacji budżetu i działalności finansowej gminy.

REFERAT PODATKÓW
Koordynator:
Katarzyna BIEDROŃ / tel. 81 827 72 10
inspektor ds. windykacji podatków i opłat
pok. 214

Do zadań Referatu podatków należy w szczególności:
naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych,
podejmowanie czynności w ramach przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty podatków, zaległości podatkowych i innych należności,
prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie udzielonych upoważnień,
sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych do realizacji budżetu i działalności finansowej gminy,
wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa,
weryfikowanie zgodności składanych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym,
wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaległościach podatkowych i dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym.

Pracownicy Wydziału FN:

Anna ROŚLIK-KRZESZOWSKA
inspektor ds. rozliczeń płacowych i rachunkowości budżetowej
tel. 81 827 72 35 / anna.roslik.krzeszowska@opolelubelskie.pl
pok. 211

Agnieszka CZUBA
inspektor ds. księgowości
tel. 81 827 72 08 / agnieszka.czuba
@opolelubelskie.pl
pok. 211

Ewelina PTASIŃSKA
inspektor ds. wymiaru podatków
tel. 81 827 72 09 / ewelina.ptasinska@opolelubelskie.pl
pok. 214

Ewa SZAFRAN
inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków
tel. 81 827 72 09 / ewa.szafran@opolelubelskie.pl
pok. 214

Teresa GAJDA
inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków
tel. 81 827 72 10 / teresa.gajda@opolelubelskie.pl
pok. 214

Magdalena GĄSIOR-MADEJEK
inspektor ds. księgowości podatków i opłat
tel. 81 827 72 10 / magdalena.gasior@opolelubelskie.pl
pok. 214

Joanna CZURYSZKIEWICZ
inspektor ds. obrotu kasowego
tel. 81 827 72 10 / joanna.czuryszkiewicz@opolelubelskie.pl
pok. 214

Dorota ŚLIWIŃSKA
inspektor ds. rachunkowości budżetowej
tel. 81 827 72 08 / dorota.sliwinska@opolelubelskie.pl
pok. 211

Katarzyna KARAŚ
inspektor ds. kontroli dotacji i rachunkowości budżetowej
tel. 81 827 72 35 / katarzyna.karas@opolelubelskie.pl
pok. 211