Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 19.07.2024
Imieniny Marcina, Włodzisława i Piotra

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”
Rota ślubowania zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

Preambuła
Mając świadomość, że dbanie o wysoką jakość pracy świadczonej na rzecz naszych mieszkańców jest podstawową powinnością Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ustanawia się niniejszy Kodeks Etyki, który określa zasady postępowania pracowników. Przestrzeganie tych zasad będzie gwarantem wysokich walorów moralnych, kompetencji i odpowiedzialności pracowników Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

Rozdział I
Zasady postępowania etycznego

Art. 1
Pracownik Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich obywateli z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności. Wszystkie sprawy rozpatruje zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie zarówno dobro klienta jak i interes publiczny. W przypadku konfliktu interesów w sprawach prywatnych i służbowych, pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, jak również nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych, czy korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości, co do ich celowości lub legalności.
Art. 2
Pracownik Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
Art. 3
Pracownik Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim nie poddaje się żadnym wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Wszelkie decyzje podejmuje w imieniu dobra publicznego.
Art. 4
Pracownik Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Jego zachowanie i postawa zarówno w pracy jak i poza nią są nienaganne, przyczyniając się do wzrostu autorytetu i wiarygodności służb publicznych gminy Opola Lubelskiego.
Art. 5
Pracownik Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim wykonuje wszystkie czynności w sposób jawny i przejrzysty, udostępniając informacje, z wyłączeniem tych, które podlegają ochronie z mocy prawa.
Art. 6
Pracownik Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim jest życzliwy i otwarty zarówno w stosunku do klientów jak i pracowników. Jest komunikatywny, cechuje go empatia i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Wobec współpracowników jest koleżeński, odnosi Siudo nich z szacunkiem, dzieli się doświadczeniem i wiedzą.

Rozdział II
Naruszenia zasad Kodeksu Etyki

Art. 7
Postanowienia niniejszego Kodeksu naruszają ci pracownicy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy realizacji zadań publicznych lub naruszają wartości i zasady, o których mowa w Kodeksie.
Art. 8
Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz 94, z późn. zm.).

Rozdział III
Postanowienia końcowe

Art. 9
Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim.
Art. 10
Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem dołącza się do akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Zarządzenia wprowadzającego niniejszy Kodeks.