Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 21.05.2024
Imieniny Jana, Moniki i Wiktora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

II sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

15-05-2024 / środa

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z 2021 r., poz. 1644 oraz z 2023 r., poz. 7591) - zwołuję na dzień 21 maja 2024 r. na godz. 10:00 II sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim, na okres 3 lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej we Wrzelowcu, na okres 10 lat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Kolejowej, na okres 10 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opole Lubelskie na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2030 roku, w tym trybu konsultacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2024 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych: nr 2628L na odcinku o dł. 0,755 km, nr 2627L na odcinku o dł. 3,817 km oraz nr 2617L na odcinku o dł. 1,170 km, o łącznej długości 5,742 km.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego – etap I – droga wojewódzka Nr 824”.
20. Przyjęcie dokumentu pn. „Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim za rok 2023”.
21. Przyjęcie dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
22. Przyjęcie dokumentu pn. „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2023- 2027 oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim w 2023 roku”.
23. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023”.
24. Sprawy różne i wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad743.47 KB