Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

III sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

12-06-2024 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z późn. zm.) - zwołuję na dzień 19 czerwca 2024 r. na godz. 12:00 III sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Opole Lubelskie za rok 2023.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Opole Lubelskie:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opola Lubelskiego wotum zaufania.
9. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2023:
a) rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu gminy Opole Lubelskie za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok oraz informacji z wykonania planu finansowego Opolskiego Centrum Kultury za 2023 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2023,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok,
d) dyskusja nad wyżej wymienionymi sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Opola Lubelskiego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego za 2023 rok i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę LVI/469/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia, na okres 10 lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Ludwikowie, na okres 10 lat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej na okres 10 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/340/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Opole Lubelskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży jak i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer XXVI/173/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2024 rok.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego – etap I – droga wojewódzka Nr 824”.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad1.06 MB