Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 05.10.2022
Imieniny Bartłomieja, Justyna i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

12-02-2017 / niedziela

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opole Lubelskie z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole Lubelskie. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 827-72-01 lub adres email sekretariat@opolelubelskie.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iod@opolelubelskie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
9) Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodaniadanych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.