Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.04.2024
Imieniny Damiana, Andrzeja i Juliusza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

LV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

23-05-2023 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 29 maja 2023 r. na godz. 12:00 LV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Przyjęcie dokumentu pn. „Informacja z działalności Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim za rok 2022”.
  8. Przyjęcie dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
  9. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Gminy Opole Lubelskie na lata 2023 – 2026.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników sądowych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

14.Zamknięcie obrad.