Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 01.12.2021
Imieniny Blanki, Edmunda i Natalii

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Ogłoszenia o przetargu

16-07-2021 / piątek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Stare Komaszyce nr 38, stanowiącego własność Gminy Opole Lubelskie.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 35,02 m2 wraz
z udziałem wynoszącym 3502/9910 w części wspólnej budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr ew. 386/3 o powierzchni 0,2800 ha, obręb ewidencyjny 21 - Stare Komaszyce, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00030104/2.
Lokal nr 2 położony jest w budynku mieszkalnym dwurodzinnym w Starych Komaszycach
nr 38 na działce nr ew. 386/3 o powierzchni 0,2800 ha. Budynek został wybudowany
w 1952 r. technologii tradycyjnej, parterowy bez podpiwniczenia. Ściany murowane z cegły silikatowej z zewnątrz tynkowane zaprawą cementowo - wapienną, ocieplone. Dach drewniany dwuspadowy kryty płytami azbestocementowymi. Obróbki blacharskie: rury i rynny spustowe z blachy powlekanej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną (zasilana z sieci napowietrznej), wodociągową (zasilana z sieci wiejskiej), kanalizację (z odprowadzeniem do szamba), grzewczą (zasilana z kotła na paliwo stałe - lokal nr 2 ogrzewany jest przy pomocy pieca węglowego ze względu na brak instalacji c.o.), kuchnię gazową (zasilana z butli gazowej).
W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: pokój o pow. 21,23 m2, kuchnia o pow. 9,92 m2, łazienka z wc o łącznej powierzchni 2,02 m2, wiatrołap o pow. 1,85 m2.
Lokal wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu. Naprawy, a w ostateczności wymiany wymagają zawilgocone i zagrzybione tynki, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa.
Przeznaczenie lokalu - mieszkalne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie działka, na której znajduje się budynek, w którym położony jest lokal nr 2 oznaczona jest na rysunku planu symbolem UP/ZP - tereny usług publicznych/zieleń parkowa.
Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie, polegającą na udostępnieniu części działki nr ew. 386/3 w celu przebudowy linii napowietrznych SN i nN, w tym posadowienia dwóch słupów.
Obszar o ograniczonym sposobie korzystania obejmuje powierzchnię 17,40 m2.

II. DANE DOTYCZACE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

Cena wywoławcza - 32 500,00 PLN
Wadium - 3 250,00 PLN
* Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług

Minimalne postąpienie ustalone przez uczestników przetargu, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN, nie później niż do dnia 18.08.2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, w PKO BP S.A. w Opolu Lubelskim nr 76 1020 3235 0000 5002 0007 4336.
W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg na lokal nr 2 w Starych Komaszycach nr 38”.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

Przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, w Sali Konferencyjnej (parter budynku),

w dniu 25.08.2021 r. o godz. 10:00

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

1. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać aktualny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nieruchomość nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej do dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu. Wadium wniesione
w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny/osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.
4. W przypadku nabycia nieruchomości:
a) do majątku wspólnego - warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie uczestnictwo
w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem, że współmałżonek okaże aktualne notarialnie sporządzone pełnomocnictwo na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
b) do majątku osobistego - warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
- wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową,
- odpisu sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową,
- pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
5. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą należy okazać aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem, że współmałżonek okaże aktualne notarialnie sporządzone pełnomocnictwo na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
6. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - aktualne notarialnie sporządzone pełnomocnictwo, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
7. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy przedstawić umowę spółki, REGON spółki, uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości lub stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

V. INNE POSTANOWIENIA

1. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Opola Lubelskiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.
3. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
4. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim,
ul. Lubelska 4, 24 - 300 Opole Lubelskie, pokój nr 109 lub 110 oraz telefonicznie pod
nr (81) 827 - 72 - 23 lub (81) 827 - 72 - 24, w godzinach pracy Urzędu.
5. Treść niniejszego ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, na stronie internetowej Urzędu (www.opolelubelskie.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim (https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl) - zakładka ogłoszenia/przetargi oraz w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym Monitor Urzędowy (www.monitorurzedowy.pl).

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie o przetargu2.59 MB