Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 21.05.2024
Imieniny Jana, Moniki i Wiktora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Weź udział w Biegu Konstytucji 3 Maja

10-04-2024 / środa

Regulamin Bieg Konstytucji 3 Maja:

I. ORGANIZATOR

W Opolu Lubelskim organizacją „Biegu Konstytucji 3 Maja” zajmuje się: Andrzej Fliszkiewicz

Współorganizatorzy:
CUS Opole Lubelskie ; Gmina Opole Lubelskie ; OCK Opole Lubelskie.

II. CEL IMPREZY

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

2. Upamiętnienie 233 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
3. Promocja Święta Flagi.

4. Integracja osób aktywnych ruchowych.
5. Promocja miasta Opole Lubelskie.

III. TERMIN I MIEJSCE
1.
Bieg odbędzie się 03.05.2024 r. w Opolu Lubelskim (start i meta ulica Stary Rynek - Plac Św. Jana Pawła II (dawniej Skwer Miejski).
Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
2.
Bieg odbędzie się po ulicach Opola Lubelskiego. Długość trasy biegu to 1950 m.

IV. PROGRAM BIEGU
- Godz. 12.00-13.20 – weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów startowych
przy ulicy Stary Rynek - Plac Św. Jana Pawła II (dawniej Skwer Miejski)
-Godz. 13:40 – start biegu ulica Stary Rynek - Plac Św. Jana Pawła II (dawniej Skwer Miejski)

ULICE ORAZ POGLĄDOWA MAPKA BIEGU:

Start ulica Stary Rynek - Plac Św. Jana Pawła II (dawniej Skwer Miejski);
- ulica Józefowska;
- ulica Nowa;
- ulica Rzemieślnicza;
- ulica Targowa;
- ulica Podzamcze;
- ulica Lubelska;
- ulica Stary Rynek - Plac Św. Jana Pawła II (dawniej Skwer Miejski).

V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU/ZAPISY

1. W Biegu Konstytucji 3 Maja mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.
2. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do biegu lub w trakcie weryfikacji Uczestnika w dniu 03.05.2024r. przy ulicy Stary Rynek - Plac Św. Jana Pawła II (dawniej Skwer Miejski).
Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem – w załączniku nr 1.
3.
Organizatorzy: ustalony limit Uczestników: 200 numerów startowych.
4. Warunkiem rejestracji do biegujest prawidłowe wypełnienie, podpisanie
i przekazanie do Organizatorów Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja odbywać się będzie od ŚRODY 10.04.2024r. do PIĄTKU 26.04.2024r. lub do wyczerpania limitu 200 uczestników.
Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem – w załączniku nr 1 (w przypadku każdej osoby niepełnoletniej obowiązkowo wymagany załącznik nr 1)
5. Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego:
- skanem na adres mailowy: bieg3maja@cusopolelubelskie.pl
- osobiście w dni robocze w siedzibie CUS w Opolu Lubelskim do pokoju 12, 24-300Opole Lubelskie, ulica Tadeusza Kościuszki 4 w godzinach 12:00-15:15.
6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenian każdego Formularza Rejestracyjnego co do którego istnieje podejrzenie, że został
wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
7. Zapisy prowadzone będą w dniach od ŚRODY 10.04.2024r. do PIĄTKU 26.04.2024r. lub do wyczerpania limitu 200 uczestników.
8. W przypadku wyczerpania limitu Uczestników biegu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitów Uczestników.
10. O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych możliwa będzie
rejestracja bezpośrednio przed biegiem przy ulicy Stary Rynek - Plac Św. Jana
Pawła II (dawniej Skwer Miejski) w dniu 03.05.2024r. w godzinach 12:00-13:20.
11. W przypadku większej ilości zgłoszeń od określonego limitu uczestników o udziale w imprezie decyduje data zgłoszenia.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowa rejestracja weryfikacja w dniu biegu.
2. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w dniu biegu przy
ul. Stary Rynek - Plac Św. Jana Pawła II (dawniej Skwer Miejski) tj. dnia 03.05.2024 w godzinach 12:00-13:20. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście.
Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.
3. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika należy
posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Organizatorzy nie ponoszą wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności
związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
4. W pakiecie startowym Uczestnicy startujący w bieguotrzymują okolicznościową koszulkę.
Ze względu na symboliczny charakter biegu Organizatorzy zalecają start w biegu w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

VIII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1.
Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom przejazdu na bieg.
2. Ograniczenia wiekowe. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód
tożsamości lub inny dokument w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.
W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do
Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego”
o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
3. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejscu biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania
wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed jak i w trakcie biegu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika co do
którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w biegu.
5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu w szczególności zasad fair play.

6. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom
zawartym w niniejszym Regulaminie w tym na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby
reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub
w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne
z prawem do ich modyfikowania.

IX. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Biegu Konstytucji 3 Maja  jest Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, adres:
ulica Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie.
2. Kontakt z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@systemyzarzadzania.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w zawodach, pomiaru czasu oraz ogłoszenia wyników na ww. stronach www, a także promocji zawodów i ich relacji w mediach.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z regulaminem zawodów.
5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do UODO.
7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa
podania tych danych osobowych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie sportowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
2. Kontakt można nawiązać mailowo pisząc na adres: bieg3maja@cusopolelubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem: 504341717
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Formularz rejestracyjny 29.5 KB
Microsoft Office document icon Regulamin biegu8.28 MB